Przy prowadzeniu firmy ważne są dwa terminy: rok podatkowy i rok fiskalny. Te terminy to rok podatkowy i rok podatkowy. Okresy te zachodzą na siebie, ale nie należy ich mylić. Istnieją między nimi pewne różnice. Jakie są te różnice? Poniżej znajduje się wyjaśnienie.

Rok podatkowy

Rok podatkowy to okres, w którym należy rozliczyć dochód zgodnie z Ordynacją podatkową. Rok podatkowy ma pokrywać się z rokiem kalendarzowym. Rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia. Jeśli ustawa Ordynacja podatkowa przyjmie inny rok podatkowy, wszyscy podatnicy muszą go przestrzegać, a rozliczenia będą musiały być dokonywane według zmienionego harmonogramu.

Dla podmiotów posiadających osobowość prawną rok podatkowy jest tożsamy z kalendarzowym. Jest jednak pewien wyjątek. Jeśli umowa spółki, regulamin lub inne dokumenty tworzące spółkę stanowią inaczej, rok podatkowy będzie liczony zgodnie z tymi zapisami. Musi on wynosić dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych. Nie musi on jednak rozpoczynać się 1 stycznia.

Rok finansowy

Ustawa o rachunkowości definiuje rok obrotowy jako rok kalendarzowy lub inny okres dwunastomiesięczny, który służy celom podatkowym. Ważne jest, aby jednostka nie zmieniała roku obrotowego w sposób kolidujący z rokiem kalendarzowym. Musi ona jednak pamiętać, że pierwsze lata obrotowe po zmianie nie mogą być krótsze niż 12 kolejnych miesięcy. Jest to niezbędne dla zachowania ciągłości i integralności rozliczeń. Ważne jest prawidłowe przygotowanie, rozliczenie i zamknięcie ksiąg rachunkowych za rozliczane okresy.

Porównanie roku podatkowego i roku obrotowego

Zasadniczo możemy powiedzieć, że rozliczenia podatkowe dokonywane są z wykorzystaniem roku podatkowego, jak również roku obrotowego. Mogą być one również identyczne pod względem okresów czasu, które obejmują. Mogą się jednak różnić w pewnych sytuacjach i w wyjątkowych okolicznościach. Oznacza to, że nie należy ich traktować jako synonimów. Ponadto dokumenty finansowe, które dotyczą rozumienia pojęć rok obrotowy i rok podatkowy, zawierają odrębne dokumenty finansowe. Przedsiębiorcy posługujący się pojęciami rok obrotowy i rok podatkowy muszą używać ich w sposób precyzyjny i jednoznacznie określać okresy, których dotyczą. W ten sposób rozliczenia mogą być narażone na poważne rozbieżności.

Podsumowując, ważne jest, aby być precyzyjnym w swoich wypowiedziach i prawidłowo stosować terminy do zjawisk podatkowych. Wymaga to dogłębnego zrozumienia tych pojęć.