Każdy przedsiębiorca już na samym początku swojej działalności musi liczyć się z możliwością poniesienia kosztów. Wszystkie koszty muszą być rozliczane zgodnie z prawem. Jest to również korzyść dla przedsiębiorcy. Rozliczenie kosztów powoduje, że zmniejsza się podstawa opodatkowania, a więc i podatek do zapłacenia. Jak należy rozliczać wspomniane opłaty skarbowe? Czy podlegają one zwykłym zasadom rozliczania? A może istnieją inne regulacje?

Opłata skarbowa

Jako opłata za różne czynności prawne i urzędowe, opłata skarbowa jest pobierana przez rząd, burmistrzów i inne organy administracji państwowej. W przypadku uzyskania różnych zezwoleń lub zaświadczeń należy uiścić opłatę skarbową. Nie będziesz mógł otrzymać dokumentów potrzebnych do osiągnięcia celów biznesowych, jeśli nie uiścisz wcześniej ustalonej opłaty. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy opłata skarbowa może być wykorzystana jako koszt uzyskania przychodu w celu zmniejszenia podstawy opodatkowania.

Koszty uzyskania przychodu

Kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki, które były niezbędne do uzyskania lub utrzymania przychodów. Nie ma znaczenia czy związek z przychodami jest bezpośredni czy pośredni, musi on być jasno uzasadniony. Jeśli wydatek ma wyraźny związek z osiągniętymi zyskami, zostanie uznany za koszt uzyskania przychodu.

Jest to dodatek do związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i musi być udokumentowany, aby mógł być uwzględniony w księgowości i rozliczeniu.

Rozliczenie opłaty skarbowej

Przedsiębiorca powinien otrzymać dowód wpłaty, gdy uiszcza opłatę skarbową w okienku danego urzędu. Na dowodzie muszą znaleźć się określone informacje. Musi zawierać datę i tytuł wpłaty, a także kwotę opłaty skarbowej, kolejny numer dokumentu oraz podpis osoby, która go podpisała.

Opłata ta może być również uiszczona przelewem bankowym. W takich przypadkach potwierdzenie przelewu jest potwierdzeniem pobrania z rachunku realizacji przelewu. Nie jest ono opatrzone pieczęcią wydziału podatkowego, ale i tak zawiera wszystkie istotne dane, w tym tytuł uzasadniający przelew, a także odbiorcę.

Mając odpowiednie potwierdzenie zapłaty, przedsiębiorca może wpisać poniesiony koszt do księgi przychodów i rozchodów. Wydatek ten jest ewidencjonowany w kolumnie "pozostałe wydatki" i rozliczany w taki sam sposób jak wszystkie inne zapisy.

Zwrot opłaty skarbowej

Czasami podatnik może być uprawniony do otrzymania zwrotu opłaty skarbowej. Zwrot opłaty skarbowej to płatność dokonana z góry za wykonanie czynności urzędowej. Jeżeli czynność urzędowa nie zostanie dokonana, podatnik może ubiegać się o zwrot.

Zwrot zostanie przesłany podatnikowi pocztą na jego adres lub na jego rachunek bankowy. Koszt przekazu pocztowego pomniejsza kwotę, która zostanie zwrócona. Można również poprosić o osobisty odbiór zwrotu. W tym przypadku podatnik musi odwiedzić urząd, aby odebrać pieniądze w kasie.

Nie ma problemu, jeśli opłata skarbowa nie została zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Jeśli opłata skarbowa została zapłacona i rozliczona jako koszt, a podatnik otrzymał zwrot, należy dokonać korekty.

Opłata skarbowa jest kosztem, który podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i rozliczyć w swoich dokumentach finansowych. Pozwala mu to na obniżenie podstawy opodatkowania.