Split payment, zwany również systemem podzielonej płatności, funkcjonuje od pewnego czasu w polskim systemie prawnym i gospodarczym. Początkowo został wprowadzony jako opcja. Choć można było z niego korzystać, nie było takiego obowiązku. Aby uniknąć nieporozumień, podwójnego opodatkowania lub błędnej interpretacji faktur już opodatkowanych, przedsiębiorca, który chciał dokonać płatności w tym systemie, musiał ją prawidłowo oznaczyć. System ten został wprowadzony przez rząd jako obowiązkowy. Co się zmieniło w 2020 roku? Oto najważniejsze z nich. 4

Co to jest split payment?

Split payment oznacza, że faktura sprzedawcy (czy to za towar, czy za usługę) jest płacona w sposób podzielony. Oznacza to, że kwota netto z faktury jest przekazywana przedsiębiorcy.

Naliczony od niej podatek VAT, stanowiący różnicę między kwotą netto i brutto, jest od razu przekazywany na konto właściwego urzędu skarbowego. Od lat faktury są oznaczane osobno kwotą netto, kwotą VAT i wartością w stosunku do przedmiotu. Kwota brutto, czyli kwota po dodaniu kwoty netto, oraz podatku VAT.

To sprzedawca był tym, który wcześniej zapłacił podatek VAT. Jego zadaniem było odliczenie podatku VAT od zysku i przekazanie go do właściwego urzędu skarbowego. Podatek VAT płaci się tylko raz w miesiącu. Można więc obniżyć jego wartość. Jak to zrobić? W jaki sposób? Następnie sporządza kompletne zestawienie przychodów i podatków należnych oraz zestawienie kosztów. Zestawienie to służy do obliczenia zapłaconego przez niego podatku.

Split payment to inna sytuacja. Opisane powyżej rozliczenia należy wypełnić i złożyć u urzędnika skarbowego. Inaczej jednak wygląda płatność podatku, ponieważ może on być już zapłacony przez kontrahentów, którzy stosowali split payment.

Dla kogo i w jakich sytuacjach Split payment ma zastosowanie?

Split payment jest standardem dla przedsiębiorców od listopada ubiegłego roku, ale nie dla wszystkich przedsiębiorców i nie w każdej sytuacji.

Split payment dotyczy transakcji, w których wartość sprzedaży towarów lub usług przekracza 15.000 zł z VAT. W takich okolicznościach split payment musi być stosowany. Przedsiębiorca, który tego nie zrobi, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Warto również zaznaczyć, że split payment jest dopuszczalny według nowych zasad nawet wtedy, gdy faktury wystawiane są na niższe kwoty, ale umowa zawarta przez kontrahenta przekracza 15 000 zł.

Jeżeli umowa opiewa na 20.000 polskich lirów, ale jest realizowana w dwóch transzach po 10.000 zł i każda transza jest objęta odrębną fakturą, to przedsiębiorcy będą podlegać podzielonej płatności na każdej z faktur. Wynika to z faktu, że próg nie dotyczy faktur częściowych, ale całej umowy między stronami.

Rozliczenia te nie mogą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego, czy też rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Tylko te rachunki są w stanie realizować mechanizm podzielonej płatności.

Wszystkie faktury podlegające temu obowiązkowi powinny być odpowiednio oznaczone. Oznaczenie to jest adnotacją, że faktura została zapłacona zgodnie z metodą podzielonej płatności.

Prawdopodobnie w przyszłości będziemy obserwować kolejne zmiany w tym zakresie. Warto je śledzić. Trudno przewidzieć, kiedy nałożone obowiązki obejmą również mniejsze transakcje.