Przedsiębiorcy często korzystają ze wsparcia finansowego, które ma im pomóc w rozkręceniu własnego biznesu. Jedną z nich są dotacje. Środki te podlegają pewnym zasadom księgowości, co często może prowadzić do wielu problemów. Przepisy te mogą być zagmatwane i trudne do zrozumienia, co może prowadzić do trudności w ich interpretacji. W niniejszym artykule przedstawimy wyjaśnienie, w jaki sposób należy rozliczać otrzymaną dotację.

Definicja dotacji

Dotacja to pomoc finansowa, która jest bezzwrotna i nieodpłatna. Jest ona często udzielana przez państwo lub inne organizacje różnego rodzaju podmiotom, aby pomóc im w realizacji ich celów. O dotacje mogą ubiegać się zarówno firmy, jak i organizacje niekomercyjne (np. fundacje). Przed złożeniem wniosku o dotację należy spełnić określone warunki.

Rozróżniamy dotacje ze względu na cel, na jaki zostały przyznane.

Dotacje do aktywów - Dotacje te są wykorzystywane do finansowania nabycia, wytworzenia, budowy lub ulepszenia środków trwałych w inny sposób. Ten rodzaj dotacji można otrzymać tylko wtedy, gdy dotacja zostanie wydana zgodnie z umową.

Dotacje do przychodów - służą finansowaniu bieżącej działalności operacyjnej, jak również finansowaniu sprzedaży, świadczenia usług lub zakupu produktów.

Dotacja a przychody przedsiębiorstwa

Dotacja na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Nie zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli są one w jakikolwiek sposób związane z otrzymaniem, zakupem lub wytworzeniem środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22a-22o ustawy o PIT.
Przychodem z działalności gospodarczej jest przychód, który podatnik uzyskuje na pokrycie kosztów lub zwrot wydatków nie znajdujących pokrycia w środkach trwałych lub wartościach niematerialnych i prawnych.

Dotacja a księga przychodów i rozchodów

Wydatki z tytułu dotacji unijnej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Nie są one ujmowane w KPiR w kolumnie 13 (pozostałe wydatki), ani w kolumnie 10 (zakupy towarów i materiałów). Niektórzy przedsiębiorcy nie księgują takich zakupów. Dla celów księgowych prowadzą odrębną ewidencję takich wydatków.

Innym sposobem jest wykazanie wydatków z dotacji w kolumnie 15. Kolumna ta służy do wpisywania zdarzeń gospodarczych innych niż wymienione w kolumnach 1-14. Kolumna 17 umożliwia podatnikowi naniesienie uwag do treści pozycji 2-16. "zakup sfinansowany z dotacji"

Księgowanie środka trwałego, który został sfinansowany z dotacji

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych należy ująć w księgach rachunkowych jako przychody przyszłych okresów. Tak ujęte dotacje zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych. Proces rozliczenia dotacji jest stopniowy i następuje równolegle z odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych, które zostały sfinansowane z tych źródeł. Dotacja na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych musi być ujęta w księgach rachunkowych.

  • Konto 240 "Pozostałe rozrachunki" oraz konto 131 "Bieżący rachunek bankowy".
  • Ma konto 840 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Następnie, równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych

  • Konto 840 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów"
  • Ma konto 760 "Pozostałe przychody operacyjne

Od dotacji rozpoczyna się amortyzacja finansowanego przez nie środka trwałego. Bez względu na to, kiedy dotacja została przyznana na zakup lub wytworzenie środków trwałych, należy odwołać się do ogólnego przepisu art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Ustawy o rachunkowości należy odnieść do 32.1.