Podatnik wypełniając roczne zeznanie podatkowe może skorzystać z kilku rubryk, aby zgłosić swoje dochody. Zwraca w ten sposób dochód uzyskany w poprzednim roku. Istnieje kilka rubryk, które można wykorzystać do wskazania przychodów uzyskanych z tytułu najmu lub dzierżawy, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub przeniesienia autorskich praw majątkowych do tego dzieła. Inną pozycją są przychody z innych źródeł. W jaki sposób można wpisać przychody z innych źródeł i co należy zrobić? Oto najważniejsze informacje.

Inne źródła przychodów

Zarówno zeznania PIT 36, jak i 37 zawierają rubrykę "dochody z innych źródeł". W rubryce "dochody z innych źródeł" podatnik musi wpisać zarówno dochody, od których została wpłacona przez płatnika zaliczka na podatek, jak i te, które podatnik ma do rozliczenia. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na samodzielne rozliczenie swoich dochodów, będziesz musiał złożyć zeznanie podatkowe PIT-11 i przekazać je do właściwych urzędów skarbowych.

Kolumna "inne źródła" została stworzona po to, aby podatnicy, którzy mają dochody ze źródeł niestandardowych lub niejasnych, również mogli się prawidłowo rozliczyć. Ważne jest, aby wiedzieć, jakie dochody mogą znaleźć się w tej kolumnie. Sprawa ta nie podlega swobodnej interpretacji. Ustawodawca określił pewne wytyczne, których należy przestrzegać.

Po pierwsze, w rubryce tej należy ująć wszystkie przychody otrzymywane przez organ rentowy. Nie dotyczy to zasiłku chorobowego, który jest wypłacany przez pracodawcę w pierwszym okresie choroby pracownika. Jednakże zasiłek chorobowy, który jest wypłacany za pośrednictwem organu emerytalnego, powinien być uwzględniony w tych obliczeniach. Inne świadczenia to zasiłek macierzyński, wyrównawczy, rehabilitacyjny.

Alimenty wypłacane przez osobę zobowiązaną do alimentacji to kolejne źródło, które należy wziąć pod uwagę. Alimenty te nie są zwolnione z opodatkowania. Dokument PIT nie uwzględnia alimentów, które są zwolnione z opodatkowania. Deklaracja ta obejmuje tylko te alimenty, które podlegają obowiązkowi podatkowemu. Podział ten został jasno określony przez ustawodawcę, który stworzył również czytelną listę wskazującą, które alimenty są zwolnione z opodatkowania, a które nie.

Ważne jest, aby przed dokonaniem rozliczenia określić charakter otrzymywanego świadczenia.

Inne źródła wymagają od podatników wpisania stypendiów, które również podlegają opodatkowaniu. Nie wszystkie te świadczenia mogą podlegać opodatkowaniu. Świadczenia zwolnione to takie, które nie podlegają temu obowiązkowi. PIT - 8C.

Dokumenty przygotowane przez ustawodawcę zawierają wykaz stypendiów zwolnionych z obowiązku podatkowego oraz podlegających temu obowiązkowi.

W tej kolumnie znajdują się również dochody nieujawnione lub dochody, które nie znajdują potwierdzenia w dochodach jawnych. Jest jeszcze wiele innych kolumn, które zostały dodane przez ustawodawcę, aby ułatwić podatnikom rozliczenie. Pamiętajmy, że rozliczenia w "innych źródłach" muszą być wykonane prawidłowo. Jeżeli mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów, to należy je wpisać. Jeśli nie, to należy je wykreślić.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rozliczeń warto skontaktować się z odpowiednimi urzędami i poprosić o indywidualną interpretację przepisów. Taka interpretacja znacznie ułatwi rozliczenia. W przypadku, gdy wymagane są wyjaśnienia, podatnik będzie mógł podać podstawę swojej decyzji.